ព័ន្ធកិច្ចកុមារ AGC

ព័ន្ធកិច្ចកុមារ

ដំណឹងល្អរបស់ព្រះយេស៊ូចំពោះកុមារកម្ពុជា

ព័ន្ធកិច្ចកុមារ AGC

ព័ន្ធកិច្ចកុមាររបស់ក្រុមជំនុំAGCផ្តល់ធនធានដល់គ្រូកុមារ។ លោកគ្រូអ្នកគ្រូអាចប្រើធនធាននេះដើម្បីឲ្យសិស្សរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូរីកចម្រើននៅក្នុងជំនឿរបស់ពួកគេ។

Girl in the country side

Gospel inside the family

Learn about Family ministry

Copyright 2021 ព័ន្ធកិច្ចកុមារ AGC